top of page
Zoeken
  • info133625

Zondag 26 mei 2019: het doet er toe!

Als kandidaat ben ik uiteraard benieuwd wat de uitslag van de verkiezingen zal zijn.

Maar ik hoop dat ook jij dat bent. Dat dit jou niet koud laat.

Eenmaal om de zoveel tijd hebben we de plicht om onze stem uit te brengen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ook jouw stem is, en ben er dan ook van overtuigd dat dit een plicht moet blijven.

Tegelijk besef ik maar al te goed dat door de wijze waarop in het algemeen aan politiek wordt gedaan, velen het gevoel hebben dat het er allemaal niet toe doet. Dat ‘de politiek’ om de zoveel tijd vraagt dat ‘de burger’ zijn/haar verantwoordelijkheid om te stemmen opneemt maar er vervolgens niets mee doet. “Waarom zou je dan nog gaan stemmen, waarom is er dan nog de stemplicht”, is een meer dan eens aan mij gestelde vraag.


Weet dat voor wie jij zondag stemt, of dit nu een partij is (lijststem) of voor een bepaalde persoon op een bepaalde lijst (naamstem), deze persoon mogelijks straks in het parlement (federaal, vlaams of europees) zal zetelen. Een parlement is waar wetten worden gestemd, waar bepaald wordt wat mag en niet mag, hoe iets wel mag of niet mag, hoe onderwijs georganiseerd wordt en of dit al dan niet gratis blijft, hoeveel mijn en jouw pensioen zal bedragen, hoe justitie georganiseerd wordt, welk binnen- en buitenlands beleid zal worden gevoerd, welke gezondheidszorg terugbetaald wordt en welke niet, en hoe we gezondheidszorg organiseren, of er al dan niet handen bijkomen in deze en andere sectoren, hoe we openbaar vervoer organiseren, hoe hoog of hoe laag de belastingen zijn die je op dit of dat moet betalen, welke de verkeerscode is en dus hoe je je moet gedragen op de weg, enzovoort.

Zondag 26 mei kan jij mee bepalen wie hierover straks in het parlement zijn/haar zeg mag doen.


“Ze zeggen toch allemaal hetzelfde” en “nu kunnen ze het mooi zeggen, maar eenmaal in het parlement doen ze toch anders”, zijn 2 andere veel gehoorde reacties van wakkere burgers.

Inderdaad, wakkere burgers. Meer dan eens schoot zelfde gedachte mij door het hoofd wanneer ik debatten volgde, of er zelf middenin zat.

Ik heb er mij aan geërgerd. En ik begrijp dan ook perfect de burger die niet meer weet voor wie te stemmen.

Ik heb regelrechte leugens gehoord. Ik heb loze prietpraat gehoord. Ik heb kandidaten zaken horen vernoemen alsof ze het warm water hadden uitgevonden, terwijl anderen dit hen voorheen al hadden voorgesteld maar ze dit toen nog niet eens in overweging hebben willen nemen...

En ik acht er deze politici dan ook verantwoordelijk voor dat de kloof tussen burger en de politiek alleen maar groter wordt. Dat mensen zich afkeren van de politiek en eindigen met de boutade “het zijn toch allemaal zakkenvullers”.

Ik neem deze politici ook schuldig verzuim kwalijk. Zij laten na het nodige te doen opdat de samenleving een warme thuis zou zijn voor iedereen die er deel van uitmaakt. Sommige politici en politieke partijen hebben zich dit zelfs tot doel gesteld.

Zij willen verdelen.

Ik daarentegen, en met mij Groen, wil delen. Delen wat er is en wat van iedereen is.

Wat van iedereen is, staat uitdrukkelijk in artikel 23 van de Belgische Grondwet.

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe dient elke wet of decreet volgende rechten te waarborgen:

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;

3° het recht op een behoorlijke huisvesting;

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;

6° het recht op gezinsbijslagen.


Het zijn deze rechten die op vandaag niet langer voor iedereen gewaarborgd zijn.

Niet in de feiten: er is een gat in de begroting van om en bij de 8 miljard EUR, er is een groter wordende kloof tussen rijk en arm in een welvarend land als België, er is stijgende (kinder)armoede, er is klassenjustitie, er is voor velen geen behoorlijke huisvesting, er is voor velen geen afdoende en betaalbare gezondheidszorg, …

Maar ook niet in de wetgeving waar immers wetten zijn gestemd die deze kloof alleen maar hebben doen toenemen. Voorwaarden die worden gesteld waaraan moet worden voldaan vooraleer je recht hebt op dit of dat; voorwaarden die er niet zijn wanneer je de ‘maatschappelijke dienst’ niet nodig hebt… Wetten die zijn gestemd die de kloof pijnlijk illustreren ook: wie fiscale fraude pleegt, kan door middel van een akkoord zijn/haar straf afkopen.

En er is schromelijk nagelaten net deze wetten te stemmen die de rechten ook in een veranderende wereld waarborgen. Heel vaak onder het mom dat “daarvoor geen draagvlak is”… Het draagvlak is er wel: ze staat gewaarborgd in artikel 23 Grondwet…

Van dit schuldig verzuim is klimaat en milieu hét voorbeeld. Maar ook op het vlak van samenleven is meer ingezet geweest op polarisatie eerder dan er werd ingezet op zoeken naar oplossingen voor problemen die zich stellen op een wijze waarop het recht op een menswaardig leven voor iedereen gewaarborgd blijft. Het heeft ertoe geleid dat racisme genormaliseerd werd…


26 mei heb jij de keuze. Zondag kan ook jij kiezen voor andere politiek. Voor politiek die geeft om jou, eenvoudig omdat jij dat als mens waard bent. Voor politiek die bezorgd is om de natuur en het roer omgooit. Voor politiek die gezonder, eerlijker en menselijker is.

En ja, het kan wel degelijk anders. Aarzel dus niet en kleur zondag 3 x Groen!


Met warme groet,

Charlotte

42 weergaven0 opmerkingen
bottom of page